شرایط سقف حیاط خلوت

شرایط سقف حیاط خلوت

– سقف حیاط خلوت سقفی باز است که کوچک تر از حیاط بیرونی و معمولا در منتهی الیه ساختمان که ممکن است در تمام عرض زمین یا قسمتی از ان قرار گیرد.

– در زمینهای شمالی برای تامین نور در ضلع شمالی میتوان حیاط خلوت را قرار داد.

– در ساختمانهایی که حیاط خلوت وجود دارد اگر مساحت زمین ۸۷۷ متر مربع باشد، عرض حیاط خلوت ، حداقل ۸ متر و در زمینها یا مساحت ۸۷۷ متر مربع و بیشتر باشد، حداقل عرض حیاط خلوت ۱ متر می باشد.

– حیاط خلوتها جز زیر بنا و تراکم محاسبه نمیشوند ولی هنگام محاسبه طول پیشروی ساختمان ، محاسبه میشوند.

– جزء زیربنا و تراکم محاسبه نمیشوند ولی هنگام محاسبه طول پیشروی ساختمان، محاسبه میشوند

– سطح فوقانی مجراهای نورگیری و تهویه در صورت عبور وسایل نقلیه، باید همسطح حیاط باشد و توسط شبکه مستحکم فلزی و با رعایت اصول و ضوابط عبور معلولین پوشیده و مقاوم در برابر عبور وسیله نقلیه باشد.

– میزان سطح نورگیری در فضاهای مختلف مطابق مقررات ملی ساختمان می باشد.

– برای تامین نور کافی و نورگیری مناسب از مصالح مناسب مانند: شیشه سکوریت ، فایبر گلاس و … استفاده میشود.

– سقف های شفاف مانند سقف حیاط خلوت سقف گلخانه ، پاسیو و قسمت های نورگیر در سقف ها باید ار جنس ایمن و غیر ریزنده باشد.

– درصورت مسقف شدن فضاهای نورگیری با مصالح شفاف ، باید بازشوی مناسب جهت تهویه هوا در نظر گرفته شود.

– کف تمام فضاهای باز داخلی باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع آبهای سطحی و دسترسی مناسب جهت نظافت باشند.

– اگر زیر زمین یا همکف یه پارکینگ اختصاص داده شود فضاهای باز داخلی که برای تامین نور و تهویه ساخته شده نباید تا پارکینگ ادامه داشنه باشد.

– تهویه پارکینگ های سه طرف بسته، بایستی از طریق تهویه طبیعی و مصنوعی بوسیله هواکش مناسب انجام پذیرد.

– برای بهره برداری از ابنیه و ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، از نظر محدودیتها، ابعاد حداقل فضاها ، نورگیری و تهویه مناسب و سایر الزامات لازم با مقررات ملی ساختمان مد نظر قرار گرفته شود.

حیاط خلوت