سقف کاذب مشبک کناف و اجزای تشکیل دهنده آن

سقف کاذب مشبک کناف و اجزای تشکیل دهنده آن

سقف کاذب مشبک کناف:  شبکه های سپری و تایل های سقفی که بوسیله آویز به سقف اصلی متصل می شود سقف کاذب کناف را بوجود می آورد. در درون این شبکه تایل ها بصورت وزنی قرار گرفته اند به دلیل ویژگی های و مزایایی که این سقف در ادارات، فضای آموزشی و تجاری و … دارد و همچنین باتوجه به عایق صوتی و حرارتی بیشتر کاربرد پیدا کرده کرده است.

مزایای سقف کاذب مشبک کناف

  • دسترسی به فضای تاسیساتی در این سقف آسان و راحت می باشد.
  • این سقف ها ازلحاظ ظاهری زیبایی خاصی دارند .
  • نصب سقف کاذب مشبک سریع و آسان انجام می گیرد.
  • در این سقف عملیات مربوط به رنگ آمیزی حذف می شود.
  • نگهداری و تعمیر این سقف ها به سهولت انجام می گیرد.
  • شرایط آکوستیکی فضا در این سقف ها قابل تنظیم می باشد یکی از کاربرد های این سقف استفاده از جذب صوت می باشد.

اجزای سقف کاذب مشبک کناف

نبشی تراز

نبشی تراز در دو نوع ساده و خط سایه می باشد که در فصل مشترک دیوار و سقف به دیوار اتصال یافته و تراز سقف را مشخص می کند.

آویز

از معمولترین آویزها می توان به مفتول گالوانیزه و فنر دوتایی اشاره کرد.

سازه در انقطاع

زمانی که به اجرای درز انقطاع نیاز هست  سازه درز انقطاع مخصوص کاربرد دارد.

گیره تایل

این مورد برای اینکه تایل بطور ثابت در داخل شبکه باقی بماند استفاده می شود.

سازه سپری

این سازه به شکل تی انگلیسی بوده و دارای ویژگی هایی چون سطح زیرین بال که نمای سازه است و … می باشد.