پوشش سقف حیاط خلوت

پاسیو و حیاط خلوت

پاسیووحیاط خلوت طبق ضوابط شهرداری باید فاقد سقف باشدوپوشش آن ازطرف ساکنین واحدهای مخصوصاهمکف ممنوع باشد،ازطرفی ساکنین واحدهای دیگربه عرصه حیاط خلوت دسترسی ندارندودربعضی مواردبرای ساکنین واحدهای همکف مشکلاتی رافراهم می آورند.ضمن اینکه درروزهای برفی وبارانی ومخصوصا طوفانی بیشترین زحمت رابرای ساکنین واحدهای همکف دارد.ازاین روجهت برطرف کردن این مشکلات بهترین گزینه ممکن جهت پوشش سقف حیاط خلوت یاپوشش سقف پاسیو نورگیرحبابی است که ضمن عایق آببندی وگرما وسرما وقابلیت بازشوبودن جهت تهویه فضای پاسیوودسترسی به فضای بالای سقف جهت شستشووقابلیت عبورنوردرروزرادارد.

پاسیو و حیاط خلوت ازجمله قسمتهای ساختمان است که درعین مفیدبودن ودربعضی مواردلازم الاجرا بودن مانند آپارتمانهای که دویاچند واحددریک طبقه هستند،دربرخی موارد برای تعدادی واحدها چالشی برای ساکنین آن می باشد.

نورگیرهای حبابی که درهیجده سایزاستانداردمستطیل،دایره ومربع ودررنگهای زیبا ومتنوع تولیدمی شوند،بدلیل دارابودن خاصیت بارپذیری وضربه پذیری بالا می تواند مانند سقف اصلی عمل کند.

لازم به ذکراست جهت پوشش سقف حیاط خلوت وپوشش سقف نورگیرپاسیوازقسمت بالائی وپشت بام ساختمان،هم می توان ازنورگیرحبابی استفاده کرد وهم می توان ازورق پلی کربنات که برروی سازه فلزی بصورت نورگیرتونلی(قوسدار)یاورق پلی کربنات بصورت شیب داراستفاده کرد.

تفاوت استفاده از ورق پلی کربنات بجای نورگیرحبابی در سقف دوام کمتر ورق پلی کربنات در برابر نورگیر حبابی است.و همچنین ایجاد سروصدا هنگام بارندگی در اثر اصابت دانه های باران ب ورق پلی کربنات دویا چند جداره میباشد و همچنینی درصد عایق آبببندی،گرماوسرماوصوتی درورقهای پلی کربنات کمترازنورگیرحبابی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.