ضوابط پاسیو و حیاط خلوت

ضوابط پاسیو و حیاط خلوت

اجرای نورگیر ساختمان و تعبیه فضایی در ساختمان برای تامین نور اتاقهایی که در راستای شرق به غرب نیستند بسیار مهم است. پاسیو به دلیل داشتن موقعیت خوب مثل فضایی برای استراحت ، نشیمن ، اتاق و… به عنوان امتدادی از فضای نشیمن داخلی در نظر گرفته میشود. پس از پاسیو میتوان به عنوان موارد مختلف استفاده کرد برنامه ریزی برای آن پیش از شروع فرآیند امری ضروری محسوب میشود.

ضوابط طراحی حیاط خلوت و پاسیو بر طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

– در ساختمانهای مسکونی اگر سطوح ساخته نشده ساختمان به عنوان پارکینگ ، توقفگاه و … استفاده نشده باشد. میتواند به عنوان آبنما، فضای سبز، محل بازی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

– اگر دو واحد جداگانه از یک حیاط داخلی نور میگیرند پس فاصله دیواره های پنجره های متقابل آنها نباید کمتراز ۶ متر باشد.

– مساحت حیاط داخلی برای زمینهای کمتر از ۲۰۰ متر حداقل به اندازه ۳ درصد مساحت زمین است. اما برای زمینهای بیشتر از ۲۰۰ متر حداقل به اندازه ۶ درصد مساحت زمین می باشد.

– اگر آشپز خانه یا اتاق دو واحد مستقل از یک حیاط خلوت نور میگیرند فاضله پنجره های مقبل آنها نباید کمتر از ۴ متر باشد.

– کف تمام حیاط خلوت های داخلی باید دارای شیب بندی مناسب و سیستم دفع ابهای سطحی باشد.

– حیاط خلوت واقع در ساختمان جنوبی باید با نرده یا حصاری از معبر عمومی جدا گردد.

– اگر پاسیو یا حیاط خلوت با مصالح شفاف مسقف شود باید بازشوهای مناسب و کافی جهت تهویه در نظر گرفته شود.

– اگر حیاط خلوت برای تامین نور آشپزخانه استفاده شود باید۶ متر مربع مساحت و ۲ متر عرض داشته باشد.

– ابعاد حیاط خلوت برای تامین نور و تهویه ضاها به مساحت ۱۲ متر مربع و حداقل ۳ متر عرض میباشد.