سقف حیاط خلوت

سارین پوش طراح و مجری سقف حیاط خلوت میباشد .حیاط خلوت یکی از مهمترین رکن های منزل مسکونی است که با استفاده از سقف حیاط خلوت میتوان به راحتی در زیر سایه آن به تفریح و استراحت پرداخت.